ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,291
ปีนี้
10,540
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
198,432
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90

ลำดับรายการวันที่
1พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25467 ธ.ค. 2562
2พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25427 ธ.ค. 2562
3พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25587 ธ.ค. 2562
4พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 25527 ธ.ค. 2562
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25527 ธ.ค. 2562
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25347 ธ.ค. 2562
7พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.25397 ธ.ค. 2562
8ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.25267 ธ.ค. 2562
9รัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ธ.ค. 2562
10พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562

1