ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
753
เดือนที่แล้ว
1,824
ปีนี้
5,760
ปีที่แล้ว
18,509
ทั้งหมด
137,530
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน12 ธ.ค. 2562
2แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 12 ธ.ค. 2562
3มาตรฐานการให้บริการกองการศึกษา12 ธ.ค. 2562
4มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง12 ธ.ค. 2562
5มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ12 ธ.ค. 2562
6มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน12 ธ.ค. 2562
7คู่มือสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สปสช.)12 ธ.ค. 2562
8คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256012 ธ.ค. 2562
9คู่มือปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์12 ธ.ค. 2562
10คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานบุคคลท้องถิ่น12 ธ.ค. 2562
11การปฏิบัติงานงานจัดเก็บรายได้12 ธ.ค. 2562
12การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ธ.ค. 2562
13การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่7 ธ.ค. 2562
14การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ธ.ค. 2562

1