ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
342
เดือนนี้
342
เดือนที่แล้ว
5,341
ปีนี้
20,761
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
208,653
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน2 ต.ค. 2563
2การปฏิบัติงานงานจัดเก็บรายได้12 ธ.ค. 2562
3คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานบุคคลท้องถิ่น12 ธ.ค. 2562
4คู่มือปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์12 ธ.ค. 2562
5คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256012 ธ.ค. 2562
6คู่มือสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สปสช.)12 ธ.ค. 2562
7มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน12 ธ.ค. 2562
8มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ12 ธ.ค. 2562
9มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง12 ธ.ค. 2562
10มาตรฐานการให้บริการกองการศึกษา12 ธ.ค. 2562
11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 12 ธ.ค. 2562
12คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน12 ธ.ค. 2562
13การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ธ.ค. 2562
14การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่7 ธ.ค. 2562
15การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ธ.ค. 2562

1