ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

มูลนิธิ

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
173
เดือนนี้
947
เดือนที่แล้ว
6,135
ปีนี้
57,625
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
245,517
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 256513 มี.ค. 2566
2พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25467 ธ.ค. 2562
3พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25427 ธ.ค. 2562
4พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25587 ธ.ค. 2562
5พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 25527 ธ.ค. 2562
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25527 ธ.ค. 2562
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25347 ธ.ค. 2562
8พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.25397 ธ.ค. 2562
9ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.25267 ธ.ค. 2562
10รัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ธ.ค. 2562
11พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
15พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562

1